Vergoedingen en privacy

Vergoedingen en eigen bijdrage


De kosten voor de geestelijke gezondheidszorg vallen onder de dekking van het basispakket van uw zorgverzekering en daarmee wordt de behandeling bij een zelfstandig gevestigd psychiater (ZGP) en psychotherapeut volledig vergoed.
Wel geldt voor iedereen vanaf 18 jaar in Nederland een verplicht eigen risico van tenminste 385 euro per jaar (vanaf 2016) voor het gebruik van zorg uit de basisverzekering. Iedereen betaalt dan de eerste 385 euro per jaar aan zorgkosten zelf via de zorgverzekeraar die dit bedrag met u verrekent. Het gaat daarbij om alle kosten, zowel lichamelijke- (ziekenhuis, tandarts, fysiotherapie, etc) als geestelijke gezondheidszorg (psychiater, psychotherapeut). Indien u een naturapolis heeft (in de meeste gevallen) worden de kosten rechtstreeks via uw zorgverzekeraar aan de behandelaar vergoed.

Wanneer u een restitutiepolis heeft afgesloten, krijgt u zelf de rekening die u dan bij uw zorgverzekeraar kunt declareren. Het voordeel van een restitutiepolis is dat u zelf uw behandelaar en/of ziekenhuis kunt kiezen en dat dit altijd volledig vergoed wordt. Het nadeel is dat u zelf de rekening soms moet voorschieten en de restitutiepolis meestal iets duurder is. Het voornemen is deze restitutieregeling te beperken of zelfs af te schaffen waarmee de zogenaamde ‘vrije artsenkeuze’ vervalt. Uw zorgverzekeraar bepaalt dan voortaan bij welke behandelaar of welk ziekenhuis u terecht kunt. De hoogte van de vergoeding van uw behandeling is verder afhankelijk van een afgesloten contract tussen onze praktijk en uw zorgverzekeraar. Met vrijwel alle zorgverzekeraars zijn voor 2017 wederom contracten afgesloten zodat de kosten bijna altijd volledig vergoed worden. Met een enkele zorgverzekeraar werd geen contract afgesloten. Daarom vragen wij u tijdens het eerste telefonisch contact ook altijd bij wie u verzekerd bent.

Een volgende beperking van financiering van uw behandeling kan veroorzaakt worden doordat vanaf 2014 behandelaars in de GGz worden gebudgetteerd door de verzekeraars. Hierdoor kan uw keuze vrijheid verder beperkt worden, namelijk wanneer het budget van een bepaalde zorgverzekeraar overschreden wordt. Hierdoor wordt de weliswaar gecontracteerde behandelaar niet langer betaald en zal dus ook geen nieuwe patiënten in de rest van het jaar kunnen aannemen van de betreffende zorgverzekeraar. Bij een restitutiepolis blijft de eigen keuze van hulpverlener en daarmee de vergoeding gewaarborgd in de meeste gevallen. Zeker wanneer, vreemd genoeg, de behandelaar geen contract heeft met de betreffende zorgverzekeraar. Bij een aantal kleine zorgverzekeraars wordt een restitutiepolis standaard aangeboden en bestaat er ook geen budgettering.
Daarnaast is er met ingang van 2014 een indeling gemaakt in Basis GGz of Generalistische GGz enerzijds en Specialistische GGz anderzijds waarbij de bedoeling is dat een behandeling vaker plaatsvindt in de Basis Geestelijke gezondheidszorg om kosten te besparen. De Basis GGz bestaat uit kortdurende behandelingen voor enkelvoudige, lichte problematiek zoals voorheen gedaan door de eerstelijnspsycholoog. Gezien de aard van de opleiding, een opleiding tot psychiater is een medisch specialistische opleiding, is de geboden hulp specialistisch en valt ons inziens deze per definitie onder de Specialistische GGz.  Er zijn zorgverzekeraars die de zorgverlening van de psychiater ook zelf voorbehouden aan de Specialistische GGz. De huisarts speelt in de verwijzing naar Basis GGz of Specialistische GGz een belangrijke rol.

Privacy


Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld met in achtneming van wettelijke voorschriften. Uw gegevens, schriftelijk of mondeling, zijn vertrouwelijk ingevolge het medisch beroepsgeheim. Dat betekent onder meer, dat zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen gegevens aan anderen worden doorgegeven (privacyregeling NZa). Informatieverstrekking aan derden zoals bedrijfsarts, en verzekeringsgeneeskundige, wordt tevoren met u besproken en doorgenomen. Aan juristen en advocaten verstrekken wij, conform de richtlijnen van de artsenorganisatie KNMG, geen informatie. Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden, tenzij u dat niet goed vindt. Gegevens die voor de vergoeding door de verzekeraar minimaal noodzakelijk zijn, worden, met in achtneming van de vereiste veiligheidsnormen, aan de betreffende instantie beschikbaar gesteld.
Bent u onverhoopt minder tevreden over uw behandeling dan horen wij dat graag. Als dat voor u onvoldoende oplossing biedt dan staat het u vrij een klacht in te dienen bij de vereniging van vrijgevestigde psychiaters in Utrecht (VUP, http://www.psychiaters-utrecht.nl). Adres: VUP klachtencommissie, p/a Molièrelaan 60, 3533 VK Utrecht. De wijze waarop een klacht in behandeling wordt genomen wordt omschreven in de klachtregeling van de VUP.


¹Dit bedrag wordt jaarlijks bepaald